Welkom bij autorijschool Peter - Boodschap
 
 
De les afzeggen: Uiterlijk 48 uur voor aanvang van de les, ook bij ziekte en/of overwerk,alleen telefonisch op telefoon nummer
06 14 69 35 45, NIET per sms of via e-mail.
Bij te laat bellen wordt de volledige prijs van een les in rekening gebracht. Een te laat afgezegde les wordt NIET in rekening gebracht, als er een dringende reden voor is: bij een ernstig ongeval of overlijden van de leerling, alsmede het overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad.
 
De leerling dient zich te houden aan de door de rijschool op de les afsprakenkaart of telefonisch vast gelegde afgesproken datum,tijd en plaats voor de rijles aanwezig te zijn, (door de rijschool wordt een wachttijd van maximaal 10 minuten aangehouden)en bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur, wordt de volledige les prijs in rekening gebracht.
 
Alle betalingen geschieden contant of per bank per omgaande, bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratie kosten en wettelijke rente.
 
Bij vroegtijdig (of langer dan 3 maanden) stoppen van uw lessen of pakket wordt er geen geld terug gegeven. Terug betaling van een rijles (pakket) is niet mogelijk.
 
Ingeval van een incasso komen ALLE gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten en de wettelijke rente voor rekening van de gefactureerde.
 
Voor het aanvragen van een examen dient de leerling het examengeld voldaan te hebben en een gezondheidsverklaring te ondertekenen,ook dient de leerling voor aanvraag van een examen door te geven wanneer hij/zij op vakantie gaat, of op welke dagen/tijden hij/zij geen examen kan doen, via de mail !
 
Bij het door u afzeggen van het praktijk c.q. theorie examen (u kunt niet op genoemde dag en tijd) komt het examen terug in het systeem, als dan het examen niet door een andere rijschool wordt ingedeeld, krijgt u het examengeld hiervoor NIET terug, en moet u opnieuw het volledige examengeld betalen. Bij het annuleren van een examen wordt er geen examengeld terug betaald.
 
Als de leerling bij het af te leggen examen NIET de benodigde papieren zoals (legitimatie, deze mag niet verlopen zijn) kan overleggen en daardoor het examen niet kan doorgaan, wordt er geen examengeld terug betaald. Dan dient opnieuw het volledige examengeld te worden betaald.
 
Indien het CBR, of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden of andere omstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de leerling het lesgeld van een rijles in rekening brengen, voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.
 
De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijk examens en lessen te verhogen. Dit geldt niet indien er sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door het CBR tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.